תקנון אתר אינטרנט | פרסום דיגיטלי לעסקים | Rancom Creative

פוסטים אחרונים

תקנון

/תקנון

גולש באינטרנט המצטרף לדיוור (ניוזלטר) מאתר רן מחשבים בכתובת www.rancomputers.net מקבל בכך על עצמו את כללי תקנון זה ומתחייב לפעול על פיו. ההצטרפות לדיוור מאתר רן מחשבים הינה חינם וכל אדם אשר מלאו לו 18 שנים (לרבות חברות ותאגידים) זכאי להצטרף לדיוור מאתר רן מחשבים. כל פרטי המשתמש באתר רן מחשבים יהוו קניינה של הנהלת אתר רן מחשבים וזו מתחייבת שלא להעבירם לצד שלישי, אלא בהתאם להוראות כל דין. ברישום לדיוור מאתר רן מחשבים נותן המשתמש את הסכמתו לשימוש בפרטיו כאמור לעיל וכן, בהסכמתו וברישום פרטיו, מבקש להצטרף למאגר מכותבי אתר רן מחשבים לצורך קבלת דיוור (ניוזלטר) לכתובת המייל שלו – דיוור אשר יישלח מדי פעם על ידי הנהלת האתר רן מחשבים. הסרה מהדיוור ניתן לבצע באופן אוטומטי באמצעות קישור "הסרה" המופיע בתחתית כל אחד מהניוזלטרים הנשלחים על ידי רן מחשבים.

בהצטרפותו לדיוור מאתר רן מחשבים, מסכים המשתמש כי מידע לרבות פרטיו האישיים יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של אתר רן מחשבים, וכי ייעשה במידע זה שימוש עפ"י שיקול דעתה של הנהלת אתר רן מחשבים ובהתאם להוראות כל דין. המשתמש מסכים לשימוש האמור במידע ומאשר כי השימוש בו לא ייחשב כפגיעה בפרטיות המשתמש ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו. המשתמש רשאי לבטל את הסכמתו זו על ידי מתן הודעה בכתב על כך לאתר רן מחשבים. במקרה של ביטול הסכמת המשתמש כאמור כאן, רשאית הנהלת אתר רן מחשבים, לפי שיקול דעתה, לבטל את חברותו באתר.

הנהלת אתר רן מחשבים רשאית לא לאשר הצטרפות אדם לדיוור מהאתר, בהתאם לשיקול דעתה ובלא שתהיה עליה חובה לנמק את סירובה. המשתמש באתר רן מחשבים יהיה אחראי לדווח להנהלת האתר בדבר שינויים שיחולו בפרטיו האישיים, על מנת לאפשר קשר רציף ותקין עמו. הנהלת אתר רן מחשבים לא תהיה אחראית לאי קבלת הטבה ו/או דיוור ו/או כל דבר בקשר עם האתר, בגין אי עדכון פרטיו האישיים של המשתמש.

הנהלת אתר רן מחשבים תהיה רשאית להחליט בכל עת על הפסקת פעילות האתר ו/או מערכת הדיוור למשתמשים. הנהלת אתר רן מחשבים שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את חברותו של משתמש ברשימת הדיוור לפי שיקול דעתה ומבלי צורך לנמק. הנהלת אתר רן מחשבים רשאית לחסום חבר באתר בכל מקרה בו לדעתה נעשה שימוש לרעה על ידו. כל משתמש זכאי להפסיק את חברותו באתר באמצעות הודעה בכתב להנהלת אתר רן מחשבים דרך אתר האינטרנט רן מחשבים, או ע"י מכתב בדואר רשום, או על ידי ביטול עצמאי של הרשמתו באמצעות המנגנון הייעודי לכך באתר – לאחר לחיצה על קישור "הסרה" המופיע בתחתית כל אחד מהניוזלטרים הנשלחים על ידי רן מחשבים.

הנהלת אתר רן מחשבים רשאית לשנות בכל עת ומפעם לפעם את הוראות התקנון או כל חלק מהן, כפי שתמצא לנכון ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי להודיע על כך מראש. מתן הטבות ו/או מידע למשתמשי האתר כמפורט בתקנון זה הינן בכפוף לפעילות תקינה של מערכות התפעול והמחשוב של אתר רן מחשבים. במידה ויחולו תקלות אשר ימנעו באופן זמני מתן הטבות ו/או מידע למשתמשי האתר כאמור לעיל, תפעל הנהלת אתר רן מחשבים לטיפול בהם בהקדם ולא יהיו למשתמשי האתר טענות או תביעות כנגד אתר רן מחשבים בשל אי מתן ההטבות ו/או המידע בתקופת התקלות והטיפול בהן.

Facebook

      רוצים להשיג תוצאות באינטרנט? השאירו פרטים חיפוש באתר
 
תודה! ההודעה נשלחה בהצלחה
שירות לקוחות ומכירות